فوم ارتوپدی

فوم ارتوپدی
فوم ارتوپدی در گروه‌های مختلف فشرده، سخت استخوانی، تی، تی صنعتی، میکروسل آج سنگی و تایوانی، پلاستازوت، پلی فوم عرضه می‌گردد در ساخت انواع ارتز و پروتز است ...